Kleurdwergen & Rexdwergen

Onze kleurdwerg voedsters (damens)

Onze kleurdwerg rammen (mannen)

Onze rexdwerg voedsters (damens)

Onze rexdwerg rammen (mannen)